Når man snakker om sola..

Her om dagen var jeg vikar på syvende trinnet. Skolen var lokalisert i et av bergens «bedre strøk».

Første timen jeg hadde var sløyd, og gikk utmerket uten større innblandig fra min side.  Den neste timen var norsk. Opplegget var nok noe ambisiøst for alderen. De skulle, ved hjelp av duftlys og musikk, bli inspirert til å skrive en liten tekst i en selvvagt sjangre. Det var noen problemer med dette. Det første var ganske åpenbart. Duftlysene duftet ikke. Men det største problemet var at endel var ganske så uinteresserte og heller ville  prate med eleven på nabopulten. Det var spesielt en elev som utmerket seg (og som jeg allerede identifiserte i sløyden). Klarte jeg få han til å være stille og arbeide, kunne det kanskje bli noe læring i timen. Jeg sa derfor til klassen, mens jeg så på denne ene eleven, at de som bråkte  kunne bli sent på gangen.

En liten jente som satt bakerst i klasserommet kunne da straks fortelle meg at Utdanningsdirektoratet hadde bestemt at dette ikke var lov. Jeg hadde hatt en mistanke  om at dette ville komme opp før eller senere.

«Jeg har lest brevet til Utdanningsdirektoratet og er ikke enig i lovtolkningen deres. Dessuten finnes det ingen rettskraftig dom på dette. Så jeg bryr meg ikke om hva de mener.»

Der fikk dem.

Reklamer

Elevorganisasjonen motarbeider elevene

eller de elevene som vil lære noe…

Det hele begynte på Gausdal VGS. Der begynte man å sende de som kom mer enn fem minutter for seint til timen og de som lagde bråk til skolens bibliotek. Et godt tiltak. Man skulle tro at Elevorganisasjonen ville være den første i køen av gratulantene. Men neida. De klagde faktisk inn saken til Utdanningsdirektoratet.

Der satt juristene. Det gikk som det måtte. Til helvete på første klasse. Paragrafrytterne slo først fast at: «De springende punkt er om henvisningen av elevene til biblioteket er å regne som et refsingstiltak eller ikke.» Juristene drøfter derfor dette og kommer til følgende:

a) Man må ta hensyn til om eleven kan føle dette som en straff.  (sic!)

b) Man må ta hensyn til deres rettsikkerhet (what???!?)

c) Eleven får ikke den undervisningen den har krav på, jamfør opplæringsloven.

d) På biblioteket får ikke eleven oppfølging av pedagogisk personale eller i henhold til kravet om tilpasset opplæring.

e) Bortvisning til biblioteket er en refselse, blant annet siden det fungerer almenprevantivt og disiplinerende. (å nei, det kan funke!!)

f) At tiltaket  sikrer ro for de elevene som er i klasserommet er både uvesentlig og irrelevant.

Konklusjonen er at bortvisningen er et refsingstiltak. Og siden det er det, må dette være i henhold til hva opplæringsloven sier om dette. Blant annet må det være hjemlet i skolens ordensreglement. Juristene mener også at skolens ordensreglement (gjennom et brev rektor har sendt ut) ikke tilfredstiller de prosessuelle krav. Hvilken pervers ide er det, at et ordensreglement på en videregående skole må tilfredstille prosessuelle krav?

En annen ting er at når opplæringsloven kommer inn i bildet, betyr det at bortvisningen er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven:

«Avgjørelser om bortvisning er enkeltvedtak, jm. forvaltningsloven paragraf 2, se over. Det betyr at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kommer til anvendelse, deriblant krav til utredning, skriftelighet, begrunnelse og klageadgang. I underretningen om enkeltvedtaket skal det også bl.a. informeres om elevens klageadgang.»

Så mye skal altså til, mener juristene i dirkektoratet, for at læreren skal få lov til å utøve yrket sitt. For det er i virkeligheten det hele saken dreier seg om. Det er læreren som er lederen i klasserommet og ansvarlig for at elevene gis mulighet til å lære.

Ikke nok med at læreren må gjennom de formelle kravene til enkeltvedtak i forvaltningsloven. Læreren har heller ingen rett til å gjøre slike vedtak, det må nemlig rektor på skolen gjøre. Andre hjelpe- og refsingstiltak skal også være vurdert, samt at de selvsagt må skreddersys for det enkelte individ (sic).

Hvilke andre yrkesgrupper hadde funnet seg i en slik detaljregulering?

Lenker om saken:

Selve brevet fra direktoratet: http://elev.no/gogd.aspx?id=3215

Elevorganisasjonen: http://elev.no/?a=1454

Utdanningsminister Solhjell lover å forandre lovverket: http://www.nrk.no/nyheter/1.6583765

Selve nyhetsklippet fra NRK: http://www.nrk.no/nyheter/1.6582762